Община Вълчи дол - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Видимост по: Процедури Публикации
Протокол №1, за изпълнение
Публично състезание: „Реконструкция на културен дом, гр. Вълчи дол с изпълнение на мерки за енергийна ефективност“ досие
Нина Белева / 28.05.2020 11:50

Протокол №1, за изпълнение

Проекти
Публично състезание: „Извършване на СМР на обект: „Подобряване на образователната инфраструктура на община Вълчи дол - основен ремонт и реконструкция на СУ „Васил Левски“, гр. Вълчи дол“ досие
Нина Белева / 28.05.2020 11:24
Обявление за възлагане на поръчка и Договор №6 към РС
Открита процедура: ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, и елементи на техническата инфраструктура за нуждите на Община Вълчи дол" досие
Нина Белева / 28.05.2020 11:09
„Оборудване и обзавеждане на съществуващата сграда на СУ „Васил Левски“, гр. Вълчи дол“с три обособени позиции“ Обособена позиция № 1: „Доставка на обзавеждане за училищни стаи – тяло „Б“ Обособена позиция № 2: „Доставка на кухненско обзавеждане и оборудване – тяло „В“ Обособена позиция № 3: „Доставка на спортно оборудване – тяло „В“
Публично състезание: „Оборудване и обзавеждане на съществуващата сграда на СУ „Васил Левски“, гр. Вълчи дол“с три обособени позиции“ Обособена позиция № 1: „Доставка на обзавеждане за училищни стаи – тяло „Б“ Обособена позиция № 2: „Доставка на кухненско обзавеждане и оборудване – тяло „В“ Обособена позиция № 3: „Доставка на спортно оборудване – тяло „В“ досие
Нина Белева / 28.05.2020 11:03

Откриване на процедура „Оборудване и обзавеждане на съществуващата сграда на СУ „Васил Левски“, гр. Вълчи дол“с три обособени позиции“ Обособена позиция № 1: „Доставка на обзавеждане за училищни стаи – тяло „Б“ Обособена позиция № 2: „Доставка на кухненско обзавеждане и оборудване – тяло „В“ Обособена позиция № 3: „Доставка на спортно оборудване – тяло „В“

Община Вълчи дол откри Публично състезание за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: „„Оборудване и обзавеждане на съществуващата сграда на СУ „Васил Левски“, гр. Вълчи дол“с три обособени позиции“ Обособена позиция № 1: „Доставка на обзавеждане за училищни стаи – тяло „Б“ Обособена позиция № 2: „Доставка на кухненско обзавеждане и оборудване – тяло „В“ Обособена позиция № 3: „Доставка на спортно оборудване – тяло „В“ ”:

 

Процедурата е открита с Решение /

Срок за получаване на документацията:

Срок за подаване на оферти:

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в процедурата

Образци
Публично състезание: „Извършване на СМР на обект: „Подобряване на образователната инфраструктура на община Вълчи дол - основен ремонт и реконструкция на СУ „Васил Левски“, гр. Вълчи дол“ досие
Нина Белева / 28.05.2020 10:51
„Извършване на СМР на обект: „Подобряване на образователната инфраструктура на община Вълчи дол - основен ремонт и реконструкция на СУ „Васил Левски“, гр. Вълчи дол“
Публично състезание: „Извършване на СМР на обект: „Подобряване на образователната инфраструктура на община Вълчи дол - основен ремонт и реконструкция на СУ „Васил Левски“, гр. Вълчи дол“ досие
Нина Белева / 28.05.2020 10:35

Откриване на процедура „Извършване на СМР на обект: „Подобряване на образователната инфраструктура на община Вълчи дол - основен ремонт и реконструкция на СУ „Васил Левски“, гр. Вълчи дол“

Община Вълчи дол откри Публично състезание за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: „„Извършване на СМР на обект: „Подобряване на образователната инфраструктура на община Вълчи дол - основен ремонт и реконструкция на СУ „Васил Левски“, гр. Вълчи дол“”:

 

Процедурата е открита с Решение /

Срок за получаване на документацията:

Срок за подаване на оферти:

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в процедурата

Информация за публикувана обява
Събиране на оферти с обява: „Упражняване на независим строителен надзор по време на строителство на обект: „Подобряване на образователната инфраструктура на община Вълчи дол-основен ремонт и реконструкция на „СУ „Васил Левски“, гр. Вълчи дол“ досие
Нина Белева / 28.05.2020 10:19

Информация за публикувана обява

„Упражняване на независим строителен надзор по време на строителство на обект: „Подобряване на образователната инфраструктура на община Вълчи дол-основен ремонт и реконструкция на „СУ „Васил Левски“, гр. Вълчи дол“
Събиране на оферти с обява: „Упражняване на независим строителен надзор по време на строителство на обект: „Подобряване на образователната инфраструктура на община Вълчи дол-основен ремонт и реконструкция на „СУ „Васил Левски“, гр. Вълчи дол“ досие
Нина Белева / 28.05.2020 10:13

Откриване на процедура „Упражняване на независим строителен надзор по време на строителство на обект: „Подобряване на образователната инфраструктура на община Вълчи дол-основен ремонт и реконструкция на „СУ „Васил Левски“, гр. Вълчи дол“

Община Вълчи дол откри Събиране на оферти с обява за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: „„Упражняване на независим строителен надзор по време на строителство на обект: „Подобряване на образователната инфраструктура на община Вълчи дол-основен ремонт и реконструкция на „СУ „Васил Левски“, гр. Вълчи дол“ ”:

 

 

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в процедурата

Договор №234 от 12.05.2020 г.
Събиране на оферти с обява: "Основен ремонт и преустройство в "Многофункционална, обществена зала", находящ се в УПИ XXXI, кв.29 /ПИ с идентификатор №12574.501.1404/ по плана на гр. Вълчи дол, общ. Вълчи дол" ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ” досие
Нина Белева / 12.05.2020 11:58
Заповед за определяне на изпълнител и Протоколи от работата на комисията при възобновяване
Публично състезание: „ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ДЕПО ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ С ПРЕУСТАНОВЕНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ – ПРОМЯНА ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВО ПО ЧЛ. 154, АЛ. 2, Т. 8 И ЧЛ. 152, АЛ. 2 ОТ ЗУТ – ЕТАПНО ИЗГРАЖДАНЕ” досие
Нина Белева / 27.04.2020 16:05
12345678910...>>Намерени са 358 записа