Досие №187 на процедура "„Доставка на електроматериали за нуждите на Община Вълчи дол и ДПЛУИ – с. Оборище”"
Заповед прекратяване възлагането на обществената поръчка
Събиране на оферти с обява: „Доставка на електроматериали за нуждите на Община Вълчи дол и ДПЛУИ – с. Оборище” досие
Нина Белева / 13.12.2019 10:07

 

На основание чл.193 от Закона за обществените поръчки


ПРЕКРАТЯВАМ:

ВЪЗЛАГАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Доставка на електроматериали за нуждите на Община Вълчи дол и ДПЛУИ – с. Оборище”, открита с Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с Изх.№ РД 2600-331/07.11.2019 г., ID в РОП 9094318, Адрес на профила на купувача – http:/ /77.85.203.18:1180/ZopView.aspx?DosieID=187

със следния мотив:
Възложителят е одобрил непълна Техническа спецификация, в която не фигурират основни за нуждите на общинска администрация Вълчи дол артикули. Отделно от това, за някои от артикулите, посочени в Техническата спецификация не са посочени работните характеристики, които да позволяват точно определяне на параметрите на предмета на поръчката. Със следващата поръчка ще се санират допуснатите нарушения.
Предвид гореизложеното,

НАРЕЖДАМ:
Настоящата заповед да се публикува в профила на купувача към електронната преписка на поръчката.

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ГЕОРГИ МИНЧЕВ ТРОНКОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

 

 

 

Заповед прекратяване възлагането на обществената поръчка

Информация за удължаване срока за ел. материали
Събиране на оферти с обява: „Доставка на електроматериали за нуждите на Община Вълчи дол и ДПЛУИ – с. Оборище” досие
инж. Иво Живков Ангелов / 18.11.2019 18:43

Информация за удължаване срока за ел. материали

Информация за публикувана обява
Събиране на оферти с обява: „Доставка на електроматериали за нуждите на Община Вълчи дол и ДПЛУИ – с. Оборище” досие
Нина Белева / 07.11.2019 09:37

Информация за публикувана обява

Документация за участие в поръчка с предмет: „Доставка на електроматериали за нуждите на Община Вълчи дол и ДПЛУИ – с. Оборище”
Събиране на оферти с обява: „Доставка на електроматериали за нуждите на Община Вълчи дол и ДПЛУИ – с. Оборище” досие
Нина Белева / 07.11.2019 09:30
Намерени са 4 записа